Bynær natur og hygiejniske afløb / LHR

BYNATURogLHR
BYNATURogLHR
 


Bynær natur styret via tilført næringsfattig jord, men gjort frodig via Lokal Høst af Regnvand (LHR)


De sidste 200år har man -især i byerne- nivelleret det naturlige terræn med lerholdig muldjord - ud fra gartnertraditioner om at skabe all round flad og frodig dyrkningsjord. Eksempelvis til (by)havebrug og landbrug giver det fornuft, men hvor jorden ikke skal dyrkes bryder utilsigtet vegetation (dvs. ukrudt) frem - og dermed plejekrav. Desuden er hårde, flade, muldjorde uhygiejniske (se herunder) og landskabet uvarieret. Men værst er det for de naturlige områder og dermed den biologiske variation (biodiversiteten) - ligesom eksemplet med de flade, næringsrige græsplæner :).

Klik her for mere om fordele ved og hvordan man kan (gen)etablere jordstruktur og topografi.


Klik her for mere om (gen)etablerede naturtyper.Hygiejniske afløb i landskabet

Det er et oplagt problem, når skybrud skaber overløb af kloakerne og hvis vores flade landskab ikke opsuger vandet, eller kan oprenses ligesom eksemplet med de flade, tromlede græsplæner.

Men problemet er også, hvis man høster regnvandet, og det sammenblandes med jordens næringsstoffer. Her kan sygdomsfremkaldende mikroorganismer opformeres (direkte eller vektorbårne). De kan også spredes via springvand (i aerosoler). Og hvis der ikke er naturlig forekomst af rovdyr kan de opformere sig i stort tal - endog arter vores immunforsvar ikke er vandt til (eks myggeplage af tigermyg fra indien).

Løsningen kan være, at hver gang man tager et spadestik overvejer man hvorvidt jorden skal tilbage eller skabe bakker og dale. Hvis ikke man kan fjerne stærk forurenet jord, kan den ved samme lejlighed plomberes under en membran af muck-kalk eller ren lerjord - der evt. yderligere kan påføres fra byernes udgravninger. (Gen)skaber vi et let kupperet landskab, skaber vi også dale, der (også ved kloakoverløb) samler og nedsiver vandet i dalbunden. Eks. Københavns Kommune kræver at vi (gen)tilfører ½m jord - så hvorfor ikke næringsfattig sand eller næringsfattig humusjord?
Når det er nødvendigt kan evt. snavset vand (kloakvand eller kemikalier) i dalene nemt opgraves/opsues, mens store flade områder er for arbejdskrævende at rense.

Se dette link for mere om: anvendelse af nedbør via kuperede landskaber.
Tilbage til billedmenuen på forsiden

- eller se menuen herunder:Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser

2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder

  1. 4. Lokal fastholdelse af vand i dale
  2. 5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
  3. 6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
  4. 7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
    8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne.

1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser

2. Klimaaftryk, boligplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer