Udgravede bassiner evt. plomberede - med plateauer og amphibieplanter.

Det skaber reservours, forsinket vandafledning, tid til selvrensning og spændende terrasse-landskaber.


Udgravet Terasselandskab med Membran over Forurening
TopografiAfløbBynatur
 De reservoirs vi opbygger med skråninger som teresser med amfibieplanter kan have funktion som forsinkelsesbassiner, bundfældningsdale, rekreativ frodig (by)natur, rodzoneområder / lokale rensningsanlæg, overløbsbassiner, brænddamme... Til højre ses disse under tørkeperioder, hvor en lille langsomtflydende bæk løber i dalen.
Evt. membraner kan give uflytbare giftige områder den nødvendige nedbrydningstid og under denne plombering holdes giftstofferne nede uden risiko for udvaskning imens.

Se mere om hygiejniske afløb og natur(gen)skabelse eller problem-eksemplet med den 'grønne' standardløsning: græsplæner på flade, tromlede, næringsrige lerjorde.
UdgravetTerasserSkybrud


Konstant opfugtningen (uden membran) fastholder jordens evne til nedsivning. På grund af den udbredte standardløsning tillægger ingeniørvirksomhederne (ifølge Ramböll, Odense) jordens vandafledning til 0 under skybrud.Ved teressesystemet, dels høstes megen vand til rekreative områder dels renses og forsinkes vandet på dens vej til havne(rensningsanlæggene).


Et godt udgangspunkt er at planlægge med at tænke varsling og at redirigere vandet samt genanvende det i landskabet først (LHR). Dernæst afledning af overløbsvand gerne til recirkulering så lokalt som muligt og restvandet ved skybrud sendes så i rør til hav(rensningsanlæggene). Energien i vandet vil samtidig blive reduceret / opfanget undervejs! Samme tankesæt kan bruges ved kystsikring.

Mere om andre landskabelige løsninger og vandforsinkelse kommer her


Tilbage til billedmenuen på forsiden


- eller se menuen herunder:


Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

Ressourcebevarelse

Ekstra afledningskapacitet

Hygiejnisk vandrensning

Nye rekreative muligheder

Reetablerede, varierede og åbne (by)naturtyper