Velplanlagte kombinerede grå-grønne skybrudsløsninger

God planlægning bør bero på såvel behovsanalyser som hvilke muligheder, der er reelle. Det vil sige, at det kan gøres ved hhv. at indsamle interessenternes behov og sammenligne mulighederne på baggrund af historiske og eksisterende arealanvendelser. Hertil kan der samles historiske & geologiske kort, hydrologiske, toxikologiske, logistiske og rekreative & bevaringsværdige værdier angivet på forskellige arealer og sammen med klima- tilpasningsplanen omsætte dem til GIS-kort. Endelig kombineres alle disse kort til nedenstående overblikskort og supplere den aldrende femfingerplan til at fortælle os, hvor ren beton/asfalt er nødvendig for byen, og hvor bynatur og grøn trafik helt naturligt indgår:


Overordnet by-naturplan, der skitserer hvor KKs topografi og jordtyper kan (re)etableres. Topografi og næringsfattig jord dikterer overfladevand-bevægelsen og de mulige by-naturtyper.Supplerende Byplan


Fra GIS-kort over de nuværende og planlagte grønne områder, grønne passager & eksisterende næringsfattige jorde i undergrunden. Det synes i høj grad muligt at (gen)etablere blå og grønne arealer langs ringvejene (evt. bedre end på tværs af de store veje (5-fingerplanen)). En sådan overordnet kultur-naturplan ('Stigeplanen'*) bør indgå i klimatilpasnings-løsningerne. Disse bør etableres ift. brugernes behov og ændrede kommunale roller.Stigeplanens perspektiv:
Klimaløsningerne er på vej
i Københavns kommune (KK), og alt fra dyre traditionelle rørløsninger, over åbne beton-bassiner til kuperede arealer med varieret urban 'natur' er i spil. Ideen bag Fingerplanen var at tilgodese både befæstede og borgernære grønne områder. Som supplement hertil skaber 'Stigeplanen' flere grønne passager længere ind i byen og sikrer plads til overflade­afledning af byens vand. Fredes de sjældne humus- og sandjorde i en årrække, vil fortidens sjældne naturtyper reetablere sig selv. Klimaløsningerne er lavet som babushka dukker – overordnede planer, som gradvis pakkes ud praktisk lokalt.

Genetablerer vi desuden fortidens topografi, vil spildevand efter overløb af kloaker samles i 'ådale', der let oprenses modsat flade græsparker. Ved at plante rodzoneplanter i dalene sker en vis selvrensning. Membraner af ler eller muck-kalk plomberer eller styre den daglig nedsivning af næringsstoffer og evt. kemikalier fra muldjorden. Ligeledes fra byens mange udgravninger kan vi påføre rene næringsfattige sandjorde samt næringsfattig organisk stof. Planter næringsfattige sandbakker vokser langsomt og kræver kun lidt pleje. Vi kan dog booste reetablerings-processen ved at gen-beplante de lokale arter (skabe 'urban natur'). Tillader vi således topografi og variation i den borgernære brugsnatur, vil vi kunne øge oplevelsesværdien i bylivet.

Udover det nuværende terræn ved skybrudshændelser er også fortidens (geologiske- og historiske) hydrologi særdeles væsentlig aht. nye løsninger: En del af de pludselige & risikable vandstigninger skyldes klima-betingede ekstrem-nedbør – men vi har også opstemmet, befæstet overfladerne, tromlet græsplæner og dermed ændret den geologiske afledning. Problemet med disse yderligere vandtryk kan minimeres ved at genetablere fortidens topografi og jordarter når jordarbejde alligevel skal gøres ifm. klimatilpasnings-løsningerne
-- evt. i overensstemmelse med de historiske GISkort. Disse og hvordan 'Stigeplanen' er udviklet ses af linket:


                                            Supplementet til Femfingerplanen


Men alt grønt er ikke natur, der er egnet som klimatilpasnings-løsninger: Klik på linket -->      

Græsplæner versus næringsfattige naturtyper


Tilbage til billedmenuen på forsiden

- eller se menuen herunder:

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:
1. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser
2. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
3. DMInuvejr og deraf muligheder
4. Lokal fastholdelse af vand i dale
5. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
6. Afledning af vand via overflader (eksempler)
7. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
8. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber


Keywords tilknyttet hvert emne:
1. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser
2. Klimaaftryk, boligplanlægning, landskabsplanlægning, klimagasser,
3. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
4. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
5. Funktionel natur til styring af vand
6. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
7. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
8. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer